Anasayfa » Eğitim - Öğretim

Anadoluya neden uygarlıklar beşiği deniliyor?

22 Kasım 2011
reklamlar

Anadoluya neden uygarlıklar beşiği deniliyor? Adanoluya niçin Uygarlık beşiğinde adı verilmektedir? Anadolunun adı hakkında bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Buyrun hemen inceleyebilirsiniz. Anadolu ve Uygarlık beşikleri hakkında genel bilgiler burada yer alıyor..

Anadolu’ya uygarlıkların beşiği denmesinin sebebi, tarih boyunca çok fazla uygarlıklar kurulmuştur Dünya’daki en eski uygarlıklar Anadolu’da kurulmuştur..

Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupayı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur Karşılıklı kültür alış verişleri Anadoluda uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır Anadoluda kurulan medeniyetler şunlardır:

Hititler

Hititler, MÖ 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadoluya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir Hititler, MÖ 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir

Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı Antlaşmasıdır MÖ 1280′de imzalanan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır

Hitit Devleti, MÖ 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere MÖ 700 yıllarında Asurlular son vermişlerdir Asurlulardan sonra Türkiyede Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit toprakları Pers hakimiyetine girmiştir

Frigyalılar

Frigler, Ege göçleri sırasında Anadoluya gelerek MÖ 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerlerin egemenliği altına giren Frigyalılara Persler son vermişlerdir

Lidyalılar

Lidyalılar, MÖ 1200′lerde Anadoluya gelerek, Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard (Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır Pers saldırılarına dayanamayan Lidya Devleti, MÖ 546 yıllarında yıkılmıştır..

İyonyalılar

Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistandan Batı Anadoluya göç etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes, Milet, Foça ve İzmirdir..

Ön Asyadan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar, kısa zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir..

Urartular

Urartu Devleti, Doğu Anadoluda Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur Urartuların merkezi Tuşpa (Van)dır Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan Urartular, MÖ 600′lerde Medler tarafından yıkılmıştır..

Türkler

Kısaca Türk 10 yüzyıldan beri Anadoluya yerleşmiş ve Osmanlı tebaası altında birleşmiş Türkmen halkın devamı niteliğine haiz ulus 0 yüzyılda Orta Asyadan ve İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz-Türkmen boyları, zamanla Türk adını kendilerine mal etmişlerdir Zira Türk adı, Orta Asyada Türkçe konuşan toplulukların 6 yüzyıldaki ortak adıdır Anadoluda gittikçe azalan yerli nüfus yerini Türklere bırakmaya başlamış ve 10yüzyılda kurulan Türkmen prenslikleri sayesinde tüm Anadoluda Türkçe konuşan topluluklar egemen toplum olmuştur..

Anadoluya ilk olarak Hun, Sabir, Hazar gibi Türk kavimlerince akın yapılsa da bu akınlar askeri amaçlı yapılmıştır Ancak 9 ve 10 yüzyılda Karadenizin kuzeyinden Balkanlara gelen Kıpçak, Peçenek, Uz adlı Türki kavimler Anadoluya Bizans eliyle geçirilmiş ve yerleştirilmiştir Asıl Anadolunun Türkmen yurdu haline dönüşmesi, doğudan gelen Oğuz-Türkmen göçleriyle olmuştur 1071 Malazgirt Savaşı ve 1099 Bizansın Türk bölgelerine baskınlarında Bizans emrinde olan binlerce Türk unsuru saf değiştirerek Anadolu Selçuklu saflarına geçmiştir..

Beylikler döneminde doğudan gelen çok sayıda Türkmen aşireti, Anadoluda Türk nüfuzunun devam etmesine neden olmuştur Germiyanoğulları, Osmanoğulları Karesioğulları ve Hamitoğulları gibi batıdaki Türkmen beylikleri, Türkmen göçlerinden beslenmişlerdir..

1243 yılında Anadolunun Moğol egemenliğine geçmesiyle ve İranda kurulan İlhanlılar devleti aracılığıyla pekçok Türk ve Moğol unsuru Anadoluya yerleşmiştir Osmanlı devletinin kurulmasıyla Orta Asyadan gelen göçler kesilmemiştir Akkoyunlu, Karakoyunlu Türkmenleri devletlerinin yıkılmasıyla Türkmen boyları Anadoluya yayılmışlardır 1402 Ankara Savaşı sonucu pekçok Timurlu soylu Türk Anadoluya yerleşmiştir Orta Asya ve diğer bölgelerden göç Safevi devletinin kurulmasına kadar sürmüştür 1517 Yavuz Sultan Selimin Mısır seferinden sonra binlerce çadırlık Suriye, Irak, Dulkadirli Türkmenlerinin bir kısmı Batı Anadoluya gönderilmiştir..

İskender İmparatorluğu

MÖ 337de tahta geçen İskender, önce Yunanistandaki bütün şehir devletlerini, sonra da Anadolu, İran, Irak, Suriye ve Mısırda Perslere ait tüm toprakları kendine bağlamayı başardı Büyük İskenderin Asya seferinin sonucunda Hellenizm uygarlığı doğmuştur Büyük İskender, 33 yaşında öldü (MÖ 323) İskenderin ölümünden sonra kazanılan topraklarda bağımsız devletler kurulmuştur..

Roma İmparatorluğu

Romalılar; disiplinli, planlı ve teşkilatlı hareket ederek kısa sürede bütün İtalyayı Roma’ya bağlamışlardır Bu gelişmelerden sonra Romalılar, Doğu Akdenize yönelmişlerdir İskender İmparatorluğu parçalandıktan sonra Selevkoslar Krallığını yenerek Türkiye topraklarının tamamına hakim olmuşlardır Roma İmparatorluğunun siyasal tarihinde; Krallık Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri yaşanmıştır..

Merkezi yönetimin zayıflaması, eyaletlerin güçlenmesi, Hristiyanlığın yayılması, Kavimler Göçünün meydana getirdiği kargaşa, iç savaşlara katılan orduların sınırları ihmal etmesi gibi nedenlerden dolayı Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır (395) Bunlardan Batı Roma 476da, Doğu Roma ise 1453te yıkılmıştır..
Anadoluya neden uygarlıklar beşiği deniliyor? yazısına ait etiketler :


Yorum Yaz!Uyarı
Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>